V souladu se zásady ESG

Strategie rozvoje, kterou zvolili zakladatelé společnosti VLADEX Company s.r.o. od okamžiku její založení, zohledňovala moderní principy ekologie, společenské odpovědnosti a udržitelného řízení rozvoje podnikání (tzv. principy ESG – environment, social, governance).

Vedena touhou dosáhnout pozitivních posunů ve zvolených předmětech činnosti, společnost dodržuje platné zákony a při své práci používá pokročilé metody i standardy a neustále je zdokonaluje.

Závazek k odpovědnému obchodnímu chování realizuje VLADEX Company s.r.o. prostřednictvím implementace etických standardů a principů společenské odpovědnosti do každodenní praxe ve všech aspektech poskytovaných služeb: od hloubky nastudování materiálů pro semináře a přes volbu školicích a poradenských metod až po zohlednění efektivního využívání energie a vodních zdrojů při správě nemovitostí, stejně jako opětovné použití materiálů a snížení odpadu při vedení účetnictví.

Aby společnost přizpůsobila nabízené služby neustálým a rychlým změnám okolního světa, snaží se při své práci zohledňovat emocionální zdraví, sociální vazby a pozitivní náladu klientů. Otevřenost zaměstnanců společnosti k důvěrné komunikaci pomáhá klientovi cítit, že je ceněn a respektován.

Pro zajištění nejvyšší úrovně výkonu zaměstnanců společnost udržuje nadšení a zájem svých zákazníků o maximalizaci potenciálu společné oblasti odpovědnosti prostřednictvím průběžných školení a informací.

Zakladatel společnosti má zkušenosti s praktickou implementací norem ISO 9001:2001 (systém managementu jakosti) a ISO 14001:2005 (zásady ochrany životního prostředí) v podnikání a ve výrobě.

Společnost VLADEX Company s.r.o. si vybírá klienty a partnery, kteří sdílejí odpovědný přístup k problémům výběru a možným, včetně nefinančních, rizikům v každé fázi poskytování služeb, ať už se jedná o správu nemovitostí nebo vedení účetnictví.

Ochrana životního prostředí, zájmy místní komunity a trvale udržitelný rozvoj společnosti zaujímají důležité místo v systému firemních hodnot společnosti VLADEX Company s.r.o., které určují přijímání efektivních manažerských rozhodnutí.